นิรันดร ชนะวงศ์

Just another WordPress.com weblog

ภาวะผู้นำ

Advertisements

กันยายน 13, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

จำเลยรัก

กันยายน 13, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

อวยพร

ขอให้เพื่อนทุคนมีความสุข

กันยายน 13, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ผู้บริหารกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

การประชาสัมพันธ์หน่วยงานเป็นกลไกสำคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหาร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ความนิยม ความเข้าใจที่ดีของหน่วยงานและการสนับสนุนจากประชาชนต่อหน่วยงาน การที่ประชาชนไม่เข้าใจนโยบาย วัตถุประสงค์ และการดำเนินงานของหน่วยงานอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย ทำให้เกิดช่องว่างและความหมางเมินระหว่างประชาชนกับหน่วยงาน ซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ดังนั้น ผู้บริหารควรแบ่งเวลาและให้ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ควบคู่ไปกับการดำเนินงานภารกิจการบริหาร  อาจสามารถลดปัญหาหลาย ๆ ปัญหาลง  ทำให้ผู้บริหารมีเวลาคิดสร้างงานใหม่และมีเวลาพักผ่อนมากขึ้น

กันยายน 11, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

ธรรมาภิบาล

ความหมายของ “ธรรมาภิบาล”เราต้องมองของเราเอง อย่าไปติดว่าธรรมาภิบาลคืออะไร มีกี่ข้อ เราควรมองของเราเองเป็นลำดับ ข้อที่หนึ่งลองมองว่า ธรรมะ” คืออะไร ธรรมะ คือ ความถูกต้อง ธรรมาภิบาล คือ การรักษาความถูกต้อง เพราะว่าทำอะไรที่จะสำเร็จจะต้องมีความถูกต้องทุกเรื่อง ในชีวิตเราต้องมีความถูกต้อง ในการงานเราต้องมีความถูกต้อง ท่านพุทธทาสจะพูดถึง สัมมัตตะที่แปลว่าความถูกต้อง สัมมัตตะ 10 คือ ความถูกต้อง 10 ประการ จากมรรคแปดแล้วเพิ่มอีกสองประการ เพราะฉะนั้นธรรมาภิบาล คือ การรักษาความถูกต้อง

กันยายน 10, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบังคับบัญชา กำกับ ดูแล การปฏิบัติ การดำเนินงานที่เกี่ยวกับงานด้านการนิเทศติดตามและประเมินผลการศึกษา งานด้านการศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์ วิจัยทางการศึกษา งานด้านพัฒนานิเทศและส่งเสริมการนิเทศภายในงานด้านการบริหารทางการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา

กันยายน 9, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

บทกลอนสอนเยาวชนชาย

ยิ่งเรียนย่อมยิ่งรู้อยู่เป็นนิจ       ยิ่งรู้คิดยิ่งฉลาดองอาจหาญ

ยิ่งขยันหมั่นฝึกฝนจนชำนาญ    ย่อมแตกฉานเป็นสามารถสมชาติชาย

กันยายน 8, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

แด่แม่ทุกคน…

                  

                พระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทร

        พระคุณแม่สูงสุดมหาศาล

        พระคุณแม่เลิศหล้าสุทธาธาร

        ใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มี

                เปรียบพ่อมแม่เช่นโคมทองส่องชีวิต

        ช่วยชี้ทิศนำทางช่วยสร้างสรรค์

        ให้ความรักให้ความรู้คู่ชีวัน

        ช่วยปลอบขวัญจนขาดใจสิ้นวายปราน…

กันยายน 7, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น

คติพจน์

  จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

กันยายน 6, 2008 Posted by | Uncategorized | ใส่ความเห็น